اول که استن لی، حالا هم استفن هیلنبرگ ...

اینکه دیگه شاید باب اسفنجی مثل قبل جذاب نباشه یا دیگه ابر قهرمانی به خفنی اون هایی که تا حالا خلق شده اند، متولد نشه، ناراحت کننده است.

خداوند بابت شاد کردن روح مردمانی افسرده در سراسر دنیا اجرشون بده.