ته تغاری : بذار یه شکلات بذارم دهنم.

( آروم و با دقت بسته بندی را باز کرد و شکلات را در دهانش گذاشت.)

ته تغاری : حالا میرم روی وزنه ببینم این همه ورزش کردم این چند روزه، چه قدر آب کردم.

( روی وزنه رفت. وزنه عدد 54.1 را نشان میداد. )

ته تغاری : اینا همه اش شکلانه! تفش کنم بیرون دوباره میشم 50 کیلو !

( خیلی عادی از روی ترازو پایین آمد و در افق محو شد. )